സംസാരിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്‍ വരുമ്പോൾ കുമാരന് ഒപ്പം കുമാരി (KYS Takeaways – 2)

ആദ്യന്തം യേശു എന്ന മാനവചരിത്രപുരുഷന് ഒപ്പം ഉള്ള ഒരു മാനവചരിത്രവനിതയെ കാണാൻ ക്രിസ്ത്യൻ സ്‌കൊളാസ്റ്റിക് അക്കാദമീയ പുരുഷന്മാർക്കു കഴിയാതെപോയിടത്താണ്, ‘യേശുവഴിയുള്ള രക്ഷ’ എന്ന അഞ്ജനം മഞ്ഞളുപോലെ വെളുത്തത് ആയത് (“കുരിശും യുദ്ധവും സമാധാനവും” പേജ് 43).

മനുഷ്യൻ എന്ന പദത്തെ മനുഷ്യവ്യക്തി എന്ന പരിമിതാർത്ഥത്തിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു ശീലിച്ചവർ ഒടുവിൽ (ഇംഗ്ലീഷിലെ ‘Man’ പോലെ) ആ മനുഷ്യനെ പുരുഷൻ മാത്രമാക്കി ചുരുക്കി. മനുഷ്യരാശി അവർക്കു പുരുഷരാശിയായി; മനുഷ്യാവതാരം പുരുഷാവതാരമായി (പേജ് 44).

പുത്രൻ ‘‘പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ’’(കുമാരൻ) ആണെങ്കിൽ, അമ്മ ദൈവത്തിന്റെ മാതൃഭാവവമായ ദൈവാത്മാവിന്റെ/ശിവശക്തിയുടെ/റൂഹായുടെ പുത്രി(കുമാരി). അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ ദേവലോക ത്രിത്വം ചതുരമാകേണ്ടിവരുന്നു (പേജ് 45).

Continue reading “സംസാരിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്‍ വരുമ്പോൾ കുമാരന് ഒപ്പം കുമാരി (KYS Takeaways – 2)”

പുതുയുഗ പാഠാവലി, പാഠം ഒന്ന് : ഇമോജി

ജോസ് ടി

അമ്മ എനിക്കു കാച്ചിയ പാൽ തരും.
അതു കുടിക്കാഞ്ഞാൽ അമ്മ കരയും 😭
എന്തിനാണ് അമ്മ കരയുന്നത് 😔
ഞാൻ അച്ഛനോളം വലുതാവണം 🥸
അതാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടം ❤️

രണ്ടാം ക്ളാസ്സിൽ കുഞ്ഞുമറിയാമ്മ ടീച്ചർ ഇതു വായിച്ചുതരുമ്പോൾ മനസ്സിൽ സംശയം മൂന്നായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് ആദ്യം പറയാം: അപ്പുറത്തെ ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന ശാന്തയും മീരയും എന്തിനാണ് അച്ഛനോളം വലുതാകുന്നത്? അവർ അമ്മയോളം വലുതാകേണ്ട?

മറിയാമ്മ സാറിനോടു ചോദിക്കാൻ വയ്യ (അന്നു ഞങ്ങൾക്കു ‘ടീച്ചർ’ വിളി ആയിട്ടില്ല. എല്ലാവരും സാർ). സാർ ചോദിക്കുന്നതല്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിലും സാറിനു വിശ്വാസമില്ല.

Continue reading “പുതുയുഗ പാഠാവലി, പാഠം ഒന്ന് : ഇമോജി”

വരൂ, നമുക്ക് പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാം

ജോസ് ടി

“ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും ദൈവബോധം ഇല്ല” എന്നു പലരും പറയുന്നു. ശരിയാണ്, ദൈവബോധം എന്നു നമ്മൾ കരുതിയതല്ല അവരുടെ ബോധം.

അവരുടെ ബോധം സ്നേഹബോധമാണ്; നിരുപാധികസ്നേഹത്തിന്റെ (unconditional love) ബോധം. നിരുപാധികസ്നേഹംതന്നെ ആയ ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ബോധം.

അവർ സ്നേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു, സ്നേഹത്തെ താലോലിക്കുന്നു, സ്നേഹത്തെ പരിചരിക്കുന്നു, സ്നേഹത്തെ ആശ്ളേഷിക്കുന്നു. എല്ലാം ചേർത്തു പറഞ്ഞാൽ, അവർ സ്നേഹിക്കുന്നു. ചുമ്മാതങ്ങു സ്നേഹിക്കുന്നു. വല്ലാതങ്ങു സ്നേഹിക്കുന്നു.

ഈ സ്നേഹം മനസ്സിലാകാതെ വരുമ്പോൾ, മനസ്സിലായാലും അംഗീകരിച്ചുകൊടുക്കാൻ മനസ്സാവാതെ വരുമ്പോൾ, നമ്മൾ പറയുന്നത് ‘അവർക്കു സ്നേഹമില്ല’ എന്നല്ല. നമ്മൾ പറയുന്നത് ‘അവർക്കു ദൈവമില്ല’ എന്നാണ്. അത്രയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നൂ നമ്മുടെ ദൈവബോധം!

Continue reading “വരൂ, നമുക്ക് പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാം”

ആദ്യം വാർത്ത നിവേദനം, പിന്നെ കഥ, ഇനി കാര്യം

ജോസ് ടി.

ഒന്നു പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് എന്തുകൊണ്ടു നമ്മൾ പഴയ തലമുറക്കാർ ചുറ്റുമുള്ള തിന്മകളെക്കുറിച്ചുതന്നെ പറയുന്നു? ആധുനിക വാർത്താവിതരണം അതു നമ്മുടെ പേശീസ്മരണ(muscle memory) ആക്കിയതുകൊണ്ടുതന്നെ.

സാമാന്യത്തെക്കാൾ വിശേഷം സംഭാഷണവിഷയമാക്കുന്ന ക്രമം.

Continue reading “ആദ്യം വാർത്ത നിവേദനം, പിന്നെ കഥ, ഇനി കാര്യം”

സ്‌നേഹം തന്നെ മതവും പാർട്ടിയും

ജോസ് ടി.

”സ്‌നേഹിക്കയില്ല ഞാൻ” എന്നു തുടങ്ങുന്ന വയലാറിന്റെ വരികൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടു വാക്കിൽ നിറുത്തിയവരാണു പഴയ തലമുറ.

പുരുഷന്മാരായ മതാചാര്യർക്കും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും മനസ്സിലായെന്നു വരില്ല – ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ ട്രാൻസ്‌ജെൻഡറെന്നോ ഭേദമില്ലാതെ പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു പൊതുവിൽ ഒരു മതമേയുള്ളൂ, ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമേയുള്ളൂ: സ്‌നേഹം.

സ്‌നേഹത്തിനപ്പുറം അവർക്കൊരു ദൈവമില്ല; സ്‌നേഹിക്കയല്ലാതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയവുമില്ല.

Continue reading “സ്‌നേഹം തന്നെ മതവും പാർട്ടിയും”

ജീവിതം ഇനി സൈബർ ഇടത്തിലാണ്

ജോസ് ടി.

പുതിയ യുഗത്തിലെ പുതുതലമുറകളുടെ പുതിയ ലോകം പിറക്കുന്നത്, സൈബർ ഇടത്തിൽ പുതിയ പ്രഭാതത്തിന്റെ പ്രകാശരശ്മികൾ നിറയുമ്പോഴാണ്.

ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നോ ഭൂമിയിൽ നടന്നോ ജീവിച്ച തലമുറകളായിരുന്നൂ ഇതുവരെ. ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കെ, ഭൂമിയിൽ നടക്കെ, സൈബർ ഇടത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന തലമുറകളാണു വരുന്നത്.

എത്ര ശ്രമിച്ചാലും പഴന്തലമുറയ്ക്ക് സൈബർ ഇടത്തിൽ – വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൽ – പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒപ്പമെത്താൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറമാറ്റം യുഗമാറ്റംകൂടിയാവുന്നു (ഈ യുഗമാറ്റം അറിയാതെ തലമുറമാറ്റം മാത്രം കാണുന്നവരാകാം “എന്തു യുഗമാറ്റം, തലമുറമാറ്റങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, അത് എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നതും അല്ലേ, അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണീ യുഗമാറ്റം” എന്നു ചോദിക്കുന്നത്).

Continue reading “ജീവിതം ഇനി സൈബർ ഇടത്തിലാണ്”

സ്ത്രീ മനുഷ്യനാകുന്നതാണു യുഗമാറ്റം

ജോസ് ടി.

അമ്മവേഷത്തിൽ വന്നാൽമാത്രം സ്ത്രീയെ ആദരിക്കുന്ന പുരുഷൻ ആയിരുന്നൂ ഇതുവരെയുള്ള തലമുറകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

അമ്മയെ വണങ്ങാം; പക്ഷേ, പങ്കാളിയെയോ പെങ്ങളെയോ അയൽക്കാരിയെയോ സഹപ്രവർത്തകയെയോ വഴിയാത്രക്കാരിയെയോ തന്നെപ്പോലൊരു മനുഷ്യനായി കാണാൻ അയാൾ വിസമ്മതിച്ചു.

തത്ത്വശാസ്ത്രപരമോ വേദശാസ്ത്രപരമോ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമോ ആയ ബൗദ്ധിക നിർബന്ധംകൊണ്ടു പ്രേരിതനായാൽപോലും, അതു പ്രവൃത്തിയിലാക്കാൻ അയാൾക്കു തന്നോടുതന്നെ ഏറെ പൊരുതേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു.

പുതിയ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ പോരാട്ടം വേണ്ടിവരുന്നില്ല. അതു വെറുമൊരു തലമുറമാറ്റമല്ല, യുഗമാറ്റം തന്നെയാണ്.

Continue reading “സ്ത്രീ മനുഷ്യനാകുന്നതാണു യുഗമാറ്റം”

ഈ വാർത്തകൾക്കു നടുവിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രത്യാശിക്കാനാവും എന്ന ചോദ്യത്തിനുമുന്നിൽ വിനയപൂർവ്വം

ജോസ് ടി.

നമ്മുടെ തലമുറയുടെ ബോധത്തെ കച്ചവട വാർത്താമാധ്യമങ്ങൾ വല്ലാതെ പീഡിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ ബുദ്ധി മന്ദിക്കുന്നിടംവരെ വാർത്തകൾകൊണ്ട് അവർ നമ്മെ രസിപ്പിച്ചു.

അക്രമം, അനീതി, പീഡനം, അഴിമതി….. എല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടേ? അതായിരുന്നു ചോദ്യം. നമ്മൾ ‘ഉവ്വ് ‘ എന്നു പറഞ്ഞു.

ശരി. ആയിരം ഉണ്ണിക്കണ്ണന്മാർ നിരന്ന ശോഭയാത്രയിൽ മയിൽപ്പീലി താഴെപ്പോയതിനു കരയുന്ന ഒരൊറ്റ കണ്ണന്റെ ചിത്രം അവർ മുഖചിത്രമാക്കി.

Continue reading “ഈ വാർത്തകൾക്കു നടുവിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രത്യാശിക്കാനാവും എന്ന ചോദ്യത്തിനുമുന്നിൽ വിനയപൂർവ്വം”

ചരിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതു നാഴികക്കല്ലും നാട്ടാം

Illustration showing historic landmarks in human evolution

ജോസ് ടി.

ഞായർ പുലരുമ്പോഴേ ചിലർ കുർബാന കൂടാൻ പോകും. തിങ്കൾ പുലരുമ്പോൾ ചിലർ തൊഴാൻ പോകും. വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ചിലർ നിസ്‌കരിക്കാൻ പോകും.

ഇപ്പോൾ കലണ്ടറിൽ എല്ലാ ദിവസത്തിനും ഒരേ നിറമാണ്. എല്ലാം ഒന്നുപോലെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതു കാണാത്തവരില്ല.

ആ പുറംകാഴ്ചയ്ക്കപ്പുറം ഒരു കാഴ്ച കാണാം – വാണിജ്യവാർത്തകളുടെ തലക്കെട്ടുകൾക്കപ്പുറം സംഭവിക്കുന്ന, ലോകത്തിലെ യുഗമാറ്റത്തിന്റെ മഹാകാഴ്ച.

Continue reading “ചരിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതു നാഴികക്കല്ലും നാട്ടാം”