കരുത്തൊടു വാങ്ങാൻ ഒരു പന്തം

ജോസ് ടി

കാലമിത്രയും ജീവിച്ച് ഞാൻ ആകെ നേടിയത് ഈയൊരു അറിവാണ്: അൻപ് അഭയം.

ഔപചാരിക അറിവ് നേടിയിരുന്ന കാലത്ത്, തിരുവനന്തപുരം അകാശവാണിയുടെ യുവവാണി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തെ ആ വൈലോപ്പള്ളിക്കവിത ഇപ്പോഴും ഞരമ്പുകളിൽ പന്തംകൊളുത്തുന്നു.

”ഓരോ തുള്ളി ചോരയിൽനിന്നും”എന്ന ഉശിരൻ സിനിമാഗാനത്തിന്റെ അതേ ഈണമിട്ടാണ് ആകാശവാണി വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ ‘പന്തങ്ങൾ’ ചെറുപ്പക്കാർക്കു കൈമാറിയത്. പിൻവാങ്ങുന്ന തലമുറ പിന്നാലെ വരുന്നവർക്ക് അർപ്പിക്കുന്ന അഭിവാദ്യം: ”വാങ്ങുകയായി ഞങ്ങൾ, കരുത്തൊടു വാങ്ങുക വന്നീ പന്തങ്ങൾ”.

ആ കരുത്ത്, ആ ധൈര്യം, അതു കരുണാർദ്രസ്‌നേഹത്തിന്റെ ഭാവമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അറിയുന്നു. ഭയം അതിന്റെ അഭാവംതന്നെ. ഭയരഹിതരായിരിക്കുമ്പോഴാണു നാം സ്‌നേഹിക്കുന്നത്. ഭീരുത്വത്തിൽ നാം ശത്രുതപുലർത്തുകയും വെറുക്കുകയും കലഹിക്കുകയും ആക്രമിക്കുകയും പ്രത്യാക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Continue reading “കരുത്തൊടു വാങ്ങാൻ ഒരു പന്തം”

സ്‌നേഹം തന്നെ മതവും പാർട്ടിയും

ജോസ് ടി.

”സ്‌നേഹിക്കയില്ല ഞാൻ” എന്നു തുടങ്ങുന്ന വയലാറിന്റെ വരികൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടു വാക്കിൽ നിറുത്തിയവരാണു പഴയ തലമുറ.

പുരുഷന്മാരായ മതാചാര്യർക്കും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും മനസ്സിലായെന്നു വരില്ല – ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ ട്രാൻസ്‌ജെൻഡറെന്നോ ഭേദമില്ലാതെ പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു പൊതുവിൽ ഒരു മതമേയുള്ളൂ, ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമേയുള്ളൂ: സ്‌നേഹം.

സ്‌നേഹത്തിനപ്പുറം അവർക്കൊരു ദൈവമില്ല; സ്‌നേഹിക്കയല്ലാതെ ഒരു രാഷ്ട്രീയവുമില്ല.

Continue reading “സ്‌നേഹം തന്നെ മതവും പാർട്ടിയും”

ജീവിതം ഇനി സൈബർ ഇടത്തിലാണ്

ജോസ് ടി.

പുതിയ യുഗത്തിലെ പുതുതലമുറകളുടെ പുതിയ ലോകം പിറക്കുന്നത്, സൈബർ ഇടത്തിൽ പുതിയ പ്രഭാതത്തിന്റെ പ്രകാശരശ്മികൾ നിറയുമ്പോഴാണ്.

ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നോ ഭൂമിയിൽ നടന്നോ ജീവിച്ച തലമുറകളായിരുന്നൂ ഇതുവരെ. ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കെ, ഭൂമിയിൽ നടക്കെ, സൈബർ ഇടത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന തലമുറകളാണു വരുന്നത്.

എത്ര ശ്രമിച്ചാലും പഴന്തലമുറയ്ക്ക് സൈബർ ഇടത്തിൽ – വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൽ – പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒപ്പമെത്താൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറമാറ്റം യുഗമാറ്റംകൂടിയാവുന്നു (ഈ യുഗമാറ്റം അറിയാതെ തലമുറമാറ്റം മാത്രം കാണുന്നവരാകാം “എന്തു യുഗമാറ്റം, തലമുറമാറ്റങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, അത് എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നതും അല്ലേ, അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണീ യുഗമാറ്റം” എന്നു ചോദിക്കുന്നത്).

Continue reading “ജീവിതം ഇനി സൈബർ ഇടത്തിലാണ്”

പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് ഭൂമി ഉറങ്ങിയുണരുന്നു

ജോസ് ടി.

പഴയ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ നീളമേറിയ ഒരു പകൽ കഴിഞ്ഞ്, പുതിയ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭാതത്തിലേക്കു നാം നീങ്ങുകയാണ്.

നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ, അകലെയൊരിടത്ത് പ്രഭാതത്തിന്റെ ആദ്യരശ്മികൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. നമ്മളും അതിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ കുളിക്കാൻ അധികം താമസമില്ല.

Continue reading “പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് ഭൂമി ഉറങ്ങിയുണരുന്നു”