സ്ത്രീ മനുഷ്യനാകുന്നതാണു യുഗമാറ്റം

ജോസ് ടി.

അമ്മവേഷത്തിൽ വന്നാൽമാത്രം സ്ത്രീയെ ആദരിക്കുന്ന പുരുഷൻ ആയിരുന്നൂ ഇതുവരെയുള്ള തലമുറകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

അമ്മയെ വണങ്ങാം; പക്ഷേ, പങ്കാളിയെയോ പെങ്ങളെയോ അയൽക്കാരിയെയോ സഹപ്രവർത്തകയെയോ വഴിയാത്രക്കാരിയെയോ തന്നെപ്പോലൊരു മനുഷ്യനായി കാണാൻ അയാൾ വിസമ്മതിച്ചു.

തത്ത്വശാസ്ത്രപരമോ വേദശാസ്ത്രപരമോ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമോ ആയ ബൗദ്ധിക നിർബന്ധംകൊണ്ടു പ്രേരിതനായാൽപോലും, അതു പ്രവൃത്തിയിലാക്കാൻ അയാൾക്കു തന്നോടുതന്നെ ഏറെ പൊരുതേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു.

പുതിയ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ പോരാട്ടം വേണ്ടിവരുന്നില്ല. അതു വെറുമൊരു തലമുറമാറ്റമല്ല, യുഗമാറ്റം തന്നെയാണ്.

Continue reading “സ്ത്രീ മനുഷ്യനാകുന്നതാണു യുഗമാറ്റം”

കിട്ടാനുള്ള പുതിയ ലോകം കിട്ടിയപ്പോൾ, കഷ്ടം!

ജോസ് ടി.

ഞാനുൾപ്പെട്ട തലമുറ വല്ലാത്തൊരു വിമ്മിട്ടം അനുഭവിക്കുന്നതുപോലെ കാണപ്പെടുന്നു. കാണണമെന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചതു സംഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അതു കാണാൻ പറ്റാതെപോകുന്ന വിഷമസ്ഥിതി.

എല്ലാം ശരിയാവണം, എല്ലാം ശരിയാക്കണം എന്നായിരുന്നൂ ചിന്ത. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എഴുത്തും പ്രസംഗവും ചൊൽക്കാഴ്ചയും പോസ്റ്ററൊട്ടിക്കലും. കേരള സംസ്ഥാനത്തോടൊത്തു പിറന്നുവീണ ആൺകുട്ടികളുടെ ബാല്യകൗമാര യൗവനങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു.

Continue reading “കിട്ടാനുള്ള പുതിയ ലോകം കിട്ടിയപ്പോൾ, കഷ്ടം!”